Nuñez Torrón Asesores

AXUDAS ADQUISICIÓN VIVENDA.

Blog

En municipios con poboación inferior a 10.000 habitantes
-En cascos históricos
-Vivendas de protección autonómica.

20 % do prezo de venda (sen incluir os gatos e tributos) ata un máximo de 20.000€


– 10.800 € por vivenda-municipios de menos de 10.000 habitantes
– De 10.800 € a 15.000 €, cando sexan vivendas en cascos históricos
-De 12.000 a 20.000 no caso de vivendas de protección autónomica.

Beneficiarios

Persoas físicas maiores de idade que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Posuir a nacionalidade española. No caso de estranxeiros deben contar coa autorización de residencia
 2. Ter menos de 36 anos no momento da solicitude ou da escritura de compravenda, no caso de adquisición de vivendas en municipios de menos de 10.000 habitantes.
 3. Ter subscrito con posterioridade ao 31 de octubre de 2023 un contrato privado ou escritura pública de adquisición de vivenda que cumpra as seguintes condicións: que a vivenda se ubique nun municipio galego cunha poboación igual ou inferior a 10.000 habitantes. Para a adquisición
  de vivendas en cascos históricos e de protección autonómica , ter subscrito contrato ou escritura con posterioridade ao 2 de outubro de 2023.
 4. Que o prezo de adquisición (incluidos anexo e excluidos gastos e tributos) non supere os 120.000 , no caso de vivendas en mucipios de menos de 10000 habitantes nin tampouco os fixados como máximos para vivendas en cascos históricos.
 5. Que se trate dunha vivenda xa construida.
 6. Que o solicitante e demáis membros da unidade de convivencia estean empadroados na vivenda adquirida
 7. Que as rendas da unidade de convivencia non superen determinados límites.
 8. Que non teñan débedas coa Administración.
 9. Que ningunha das persoas integrantes da unidade de conviencia sexan
  propietarias/usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español.

Obrigas:

Entre outras,
-Destinar a vivenda a residencia habitual e permanente por un prazo mínimo de
5 anos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido